Uvjeti korištenja

Internet aplikacija Cezar (u daljnjem tekstu Aplikacija) i Internet stranica www.cezar.hr (u daljnjem tekstu Stranica) autorsko su djelo i intelektualno vlasništvo društva Booking Master j. d.o.o., sa sjedištem u Splitu, Škrape 7, OIB: 64079645687 (u daljnjem tekstu Društvo). Korisnik stranice je svaka osoba koja pristupi Stranici, dok je Korisnik aplikacije svaka osoba kojoj je Društvo omogućilo korištenje Aplikacije, kao i osoba koja pristupa Aplikaciji na temelju odobrenja osobe kojoj je Društvo omogućilo korištenje Aplikacije.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog pristanka Društva ili na bilo koji drugi način koji može uzrokovati štetu Društvu ili bilo kojoj trećoj strani.

Zabranjeno je prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja i programskih kodova ovih Stranica, Aplikacije ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog pristanka Društva.

Korisnik stranice i/ili Korisnik aplikacije obvezuje se suzdržati od svake radnje odnosno postupka kojom bi se bilo Društvu bilo trećoj osobi u korištenju ili u vezi s korištenjem Aplikacije i/ili Stranice mogla nanijeti bilo imovinska bilo neimovinska šteta.

Korištenjem Aplikacije i/ili Stranice Korisnik stranice i/ili Korisnik aplikacije prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti Aplikaciju i/ili Stranicu isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Korisnik stranice i/ili Korisnik aplikacije obvezuje se na ispravan način snimati vlastite podatke potrebne u radu Aplikacije na medij za arhiviranje odnosno snimanje podataka.

Korisnik stranice i/ili Korisnik aplikacije obvezuje se koristiti Aplikaciju u skladu sa uputama i pravilima Društva. Korisnik stranice i/ili Korisnik aplikacije obvezuje se platiti Društvu naknadu za korištenje Aplikacije u za to predviđenim rokovima.

Korisnik stranice i/ili Korisnik aplikacije obvezuje se pratiti i pridržavati se zakonskih propisa i promjena vezanih za prijavu i boravak gosta kao i relevantnih poreznih propisa.

Društvo se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji drugi način vezana za korištenje Aplikacije i/ili Stranice, za bilo koje radnje Korisnika stranice i/ili Korisnika aplikacije uporabom ili zlouporabom Aplikacije i/ili Stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku stranice i/ili Korisniku aplikacije ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja Aplikacije i/ili Stranice.

Društvo neće snositi odgovornost za štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku stranice i/ili Korisniku aplikacije zbog nemogućnosti korištenja Aplikacije i/ili Stranice uslijed neodgovarajućeg postupanja Korisnika stranice i/ili Korisnika aplikacije, nedostupnosti Aplikacije i/ili Stranice nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Aplikacije i/ili Stranice, neadekvatnosti Aplikacije i/ili Stranice za poslovne potrebe Korisnika stranice i/ili Korisnika aplikacije.

Korisniku aplikacije pruža se najam Aplikacije u konačnom obliku, po principu "kakav jest" (eng. "as is") te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka Aplikacije. Iako Društvo radi kontinuirano testiranje i održavanje Aplikacije, ne može jamčiti da prilikom korištenja Aplikacije neće doći do pogrešaka u radu same Aplikacije, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U svakom slučaju, Društvo će poduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

Društvo ne odgovara Korisniku aplikacije za štetu nastalu uslijed gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja. U slučaju otkaza korištenja Aplikacije Društvo se obvezuje dopustiti Korisnika stranice i/ili Korisnika aplikacije pristup vlastitim korisničkim podacima u roku od 15 dana od dana otkaza ugovora.

Komentari, mišljenja, i ideje koje su dostavljene Društvu od strane Korisnika stranice i/ili Korisnika aplikacije se neće smatrati povjerljivim informacijama te će ih Društvo moći koristiti, reproducirati, distribuirati i/ili prerađivati u bilo koju svrhu (u cijelosti ili djelomično, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku) i to bez obveza plaćanja bilo kakve naknade Korisniku stranice i/ili Korisniku aplikacije. S tim u vezi, Korisnik stranice i/ili Korisnik aplikacije odriče se prava na postavljanje, odnosno podnošenje bilo kakvog zahtjeva prema Društvu u vezi bilo kakve njegove odgovornosti. Prijavom u sustav Aplikacije smatrat će se da je Korisnik aplikacije pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Uvjete korištenja koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

Društvo zadržava pravo promjene bilo kojih resursa (programskih kodova, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalaze na Stranici i/ili Aplikaciji u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti i bez potrebe ishođenja prethodne suglasnosti Korisnika stranice i/ili Korisnika aplikacije. Društvo zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja i korištenja Stranice i Aplikacije u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorno za posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Promijenjeni uvjeti korištenja odnose se na sve postojeće Korisnike aplikacije kao i na sve buduće Koisnike aplikacije.

Svaka izmjena i dopuna Uvjeta korištenja Aplikacije te Cjenika korištenja Aplikacije obvezuje Društvo te svakog Korisnika stranice i/ili Korisnika aplikacije koji u trenutku objave izmjena i dopuna koristi Aplikaciju kao i na sve buduće Korisnike stranice i/ili Korisnike aplikacije.

Ovi uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s pravom Republike Hrvatske. Na odnose između Društva i Korisnika Aplikacije, a u vezi korištenja Stranice i/ili Aplikacije primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Korisnik stranice i/ili Korisnik aplikacije i Društvo će svaki spor koji proizađe iz ovih Uvjeta korištenja pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji nastanu iz/ ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja konačno će biti riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Splitu.